مقامات نیروگاه زاپوروژیه نسبت به تکرار فاجعه چرنوبیل و فوکوشیما در این نیروگاه به دلیل ادامه حملات نیروهای اوکراینی هشدار دادند.