در میانه تنش‌ها بین مسکو و کی‌یف، وزیر خارجه روسیه به ترکیه و سایر کشور‌ها درباره دامن زدن به روحیه نظامی‌گری اوکراین هشدار داد.