سازمان عفو بین الملل هشدار داد که تشدید تنش نظامی در اوکراین به اقتصاد و حقوق بشر اسیبی ویرانگر خواهد زد.