سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهارنظر پیرامون درخواست کشورهای غربی برای آزادی فوری «آلکسی ناوالنی» گفت که مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ضرورتی ندارد.