این یک قطعیت بیولوژیکی است که در مقطعی، ویروس دیگری ظاهر می‌شود که ما به سادگی نمی‌توانیم آن را مهار کنیم.