آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: افزایش سطح آب دریاها ناشی از شرایط اضطراری آب و هوایی، قدرت مخرب سونامی را تشدید خواهد کرد.