الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان با بیان اینکه درگیری‌ها و جنگ در اوکراین همچنان در حال تشدید است درباره گسترش این جنگ به کشورهای دیگر هشدار داد.