الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان روز دوشنبه اعلام کرد، وضعیت کوزوو و متوهیا پس از شکست مذاکرات بروکسل دشوار و در آستانه درگیری است.