دانشمندان نسبت به احتمال وقوع یک فوران آتشفشانی عظیم در قرن جاری که در صورت وقوع آن منجر به تغییر آب و هوای زمین و تهدید جانی میلیون ها نفر می شود، هشدار دادند.