معاون دبیر شورای امنیت روسیه گفت الحاق اوکراین به ناتو می‌تواند به جنگ جهانی سوم ختم شود و خود ناتو متوجه این موضوع است.