ثروتمندترین مرد روسیه خطاب به پوتین در خصوص ضبط دارایی شرکتهای خارجی گفت ما را به ۱۰۰ سال عقب و به سال‌ ۱۹۱۷ برنگردان!