رئیس کمیسیون اروپا پس از آنکه از شرکت های تولیدی انگلیسی و آمریکایی واکسن کرونا نا امید شد و به خرید واکسن‌های تولید روسیه روی آورد، نسبت به شکل‌گیری جنگ سرد برای تامین واکسن کرونا هشدار داد.