دولت قطر خدمت ویژه ای برای تماشاگران مسابقات جام جهانی تدارک دید.