یک کارشناس مسائل انرژی گفت: هزینه‌های بخش انرژی برای خانوار‌ها در انگلیس در ماه‌های آتی به شدت افزایش خواهد یافت.