روزنامه فرانسوی «لوموند» در گزارشی قیمت هر دوز از آنتی بادی ویروس کرونا را فاش کرد.