در زمان تردد محور هراز، محورهای چالوس و فیروزکوه به عنوان مسیر جایگزین بوده و تردد از آنها انجام خواهد شد.