قطر در سال گذشته بیش از هر کشور دیگری برای هدایا و سفرهای نمایندگان بریتانیا هزینه کرده است.