وقایع اوکراین بر اقتصاد اروپا تاثیر عمیقی گذاشته و مردم را در بسیاری از کشورهای این قاره، نگران کمبود مواد غذایی کرده است.