وزیر بهداشت سوئیس با نگرانی از بروز موج سوم کرونا گفت گشایش کسب و کار‌ها حداقل یک ماه دیگر انجام شود.