یک مقام نظامی ارشد روسیه از تحرکات ترکیه در الرقه سوریه و انتقال تجهیزات و تقویت استحکامات در این استان به شدت ابراز نگرانی کرد.