سازمان بهداشت جهانی از نتایج واکسن آسترازنکا در آفریقای جنوبی نگران است.