– بررسی های جدید انجام شده در انگلیس نشان می دهد که تمایل و اشتیاق انگلیسی ها برای دریافت واکسن آسترازنکا طی ماه گذشته رو به کاهش بوده است.