گزارش‌ها درباره وخامت قوای ذهنی بایدن نه تنها برای مردم آمریکا بلکه برای کشورهای خارجی هم که امینت ملی‌شان در گروی تصمیم‌های واشنگتن است، نگران کننده شده است.