یک نویسنده مطرح اسرائیلی در مقاله ای نوشت: در سایه شکاف های رایج بین اسرائیلی ها در سطوح مختلف زبانی، فرهنگی و اقتصادی که نمی توان آن را از بین برد، ایده منافع مشترک، امروز در اسرائیل وجود ندارد و ایده مردم اسرائیل بیانگر واقعیت فعلی نیست.