بیست و ششمین کنفرانس دولت­‌های عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی در حالی آغاز خواهد شد که انتظارات از نشست پیشین در مادرید چندان برآورده نشده و نتایج آن رضایت بخش نبوده است.