مصطفی الکاظمی تاکید کرد سرکوب هیچ نوعی از تظاهرات را نمی پسندیم و کسانی که با معترضان برخورد کردند بازخواست خواهند شد.