پارلمان لیبی روز پنجشنبه در نشستی «فتحی باشاغا» را با اکثریت آراء به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد.