جانسون برای اعلام دیرهنگام دریافت کمک مالی با انتشار نامه ای عذرخواهی کرد.