ایگور ماتوویج به طور غیره منتظره ای از سمت خود کناره گیری کرد.