این اقدام لوون پس از آن صورت گرفت که طی روزهای گذشته دولت سوسیال‌دموکرات سوئد نتوانست رای اعتماد از پارلمان دریافت کند.