نخست وزیر ایتالیا استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد.