جو بایدن طی سخنانی از انجام نخستین مکالمه تلفنی خود با رئیس جمهور چین خبر داد.