منابع خبری از مشخص شدن ۵۰ عضو مجلس امت کویت، پیروزی ۲ نامزد زن و پیشتازی اپوزیسیون در این انتخابات خبر دادند.