نتایج رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان دقایقی پیش از سوی رسانه های لبنانی منتشر شد.