شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت که پکن و روسیه برغم خطرها و چالش‌های خارجی ارتباطات و همکاری خود را افزایش داده و به سوی پروژه‌های مشترک بزرگ حرکت کرده‌اند.