برگزارکننده حراجی اجازه ندارد اموالی را که هنوز متعلق به ناسا است، بفروشد.