معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی در سخنانی اظهار داشت که ناتو تهدیدی علیه روسیه به شمار نمی رود.