ماکرون: ما در پایان دورانی از فراوانی زندگی می کنیم… پایان فراوانی محصولات فناوری هایی که همیشه در دسترس به نظر می رسید … پایان فراوانی زمین و برخی مواد از جمله آب.”