وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که توافق با لبنان درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی به معنای ضمانت امنیتی برای جلوگیری از تقابل در آینده نیست.