موضع گیری بحرین علیه ایرانوزیر امور خارجه بحرین به بیان ادعاهای بی‌اساس و خصمانه علیه ایران پرداخت.