انریکه موا گفت بر سر همه چیز به توافق رسیده‌ایم و باید به پایتخت‌ها برگردیم تا مشکل پیش آمده را سریع حل کنیم و برگردیم.