متولیان تأسیسات ذخیره‌سازی گاز در اروپا می گویند: بیش از نیمی از ظرفیت انبارهای ذخیره سازی گاز در اروپا خالی شده است.