مجلس نمایندگان آمریکا بامداد جمعه به رفع منع قانونی برای ریاست «لیولد آستین» بر پنتاگون رأی مثبت داد.