تیم پژوهشی دانشگاه ایالتی واشنگتن دریافت که داوطلبان، ربات‌های انسان نمای مونث را به ربات‌های انسان نمای مذکر ترجیح داده بودند.