ارتش سوئیس با ممنوع کردن استفاده از پیام رسان‌های خارجی، هنگام عملیات خدماتی، چون واتساپ، تلگرام و سیگنال، به پیام رسانی بومی روی آورده است.