بر اساس اولین نتایج همه پرسی انجام شده در سوئیس اکثر شهروندان این کشور به طرح ممنوعیت روبنده که مبتکر برگزاری آن “حزب خلق سوئیس” است که موضع انتقادی تندی نسبت به اسلام دارد رای مثبت دادند.