مقتدی صدر اعلام کرد، در انتخابات پارلمانی آتی عراق شرکت نخواهد کرد.