«مقتدا صدر» رهبر جریان صدر عراق روز جمعه خواهان برخورد با صداهای “بعثیِ صدامی” و فعال سازی کمیته ریشه کنی بعثی ها در این کشور شد.