رهبر جنبش انصار الله یمن تاکید کرد مشکل داشتن عربستان سعودی و امارات با مقاومت از سر زبونی در برابر آمریکاست.