رئیس کمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا تصریح کرد در توافق هسته ای این واشنگتن بود که باعث هرج و مرج شد و تهران به تعهدات خود پایبند بوده است.